Follow us

ประเภทหลักสูตร

คำถามที่พบบ่อย
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบสมาชิกเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะ URL : https://nicfd member.mahidol.ac.th สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. คลิกเข้าสู่ระบบที่เมนูด้านบน 2. username คือ อีเมล์ 3. password คือ หมายเลขโทรศัพท์ 4. คลิกที่ชื่อท่านเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 5. คลิกคำว่า "ดูหลักสูตรที่ลงทะเบียน" เพื่อตรวจสอบชั่วโมงสะสม 6. หากชม.สะสมไม่ตรงตามที่อบรม ให้คลิกเพื่อสอบถาม แอดมิน ค่ะ หากติดปัญหาติดต่อผู้ดูแลระบบค่ะ
Mahidol University
— นักพัฒนาระบบ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานกลางทางวิชาการด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและครอบครัวเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน” สถาบันมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยที่นำสู่ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ นโยบายสาธารณะ พัฒนาระบบสารสนเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสาธารณะวงกว้างเพื่อนำสู่ค่านิยมสังคม
CF Mahidol University
— นักวิเคราะห์ระบบ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน
Mahidol University
— นักพัฒนาระบบ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น “สถาบันแห่งชาติ” ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวหนึ่งเดียวของประเทศ เน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในกระบวนการวิจัย พัฒนา และขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัยบนพื้นฐานของสังคมไทย
Tester Dev
— Tester

พร้อมหรือยังที่จะ
เริ่มต้นเรียนกับ
หลักสูตรของเรา?

สมัครสมาชิก