จำนวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน

จำนวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน

145,600 คน

แผนภูมิสถิติแสดงจำนวนสมาชิกตามประเภทตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน